Podmienky ochrany osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Zodpovedným a zároveň prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Pitbike parts s.r.o., s miestom podnikania Veľká okružná 17, 010 01 Žilina, identifikačným číslom 53 184 793, zapísaný v Obchodnom registeri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75316/L(ďalej tiež ako len „Prevádzkovateľ“ alebo „Predávajúci“).

 

 

Kde sa môžem dozvedieť ďalšie informácie o spracovaní mojich osobných údajov?


Vaše prípadné dotazy týkajúce sa ochrany osobných údajov radi zodpovieme prostredníctvom e-mailu ( podpora@pitbike.sk ) alebo na telefónnom čísle ( +421 951 362 746 )

 

 

Kto spracováva moje osobné údaje

Správcom Vašich osobných údajov a tým, kto ich spracováva, je to Pitbike parts s.r.o. s miestom podnikania Veľká okružná 17, 010 01 Žilina

 

 

Sú u Vašej spoločnosti moje osobné údaje v bezpečí?

Pri spracovaní Vašich osobných údajov ctíme a rešpektujeme najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, tak, ako nám ich ukladá GDPR, a súčasne slovenská právna úprava a dodržujeme predovšetkým nasledujúce zásady: 

  • Vaše osobné údaje chránime a spracovávame spôsobom, ktorý zabezpečuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov, a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu
  • vždy Vás budeme rozumne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich nárokoch na presné a úplné informácie o okolnostiach tohto spracovania, ako i o Vašich ďalších súvisiacich právach
  • v prevádzkovateľ dodržiava zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby bola zaistená úroveň zabezpečenia osobných údajov zodpovedajúca všetkým možným rizikám; všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.

 

 

Na aký účel spracovávate moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje vždy spracovávame pre jasne a zrozumiteľne špecifikované účely, ktorými sú predovšetkým splnenie zmluvného vzťahu, zasielanie obchodných oznámení a ďalšej propagácie e-shopu, našich výrobkov a služieb na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo Vami udeleného súhlasu, k tomu stanovenými prostriedkami, stanoveným spôsobom a iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania; spracovávame iba Vaše presné osobné údaje a máme zabezpečené, že ich spracovanie zodpovedá zhora uvedenému účelu a je nevyhnutné pre naplnenie tohto účelu. 

Predávajúci ako správca osobných údajov zhromažďuje a spracováva získané osobné údaje iba pre stanovený účel

 

 

Na akú dobu archivujeme osobné údaje ?

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú obecne záväznými právnymi predpismi a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov, ak nebude tento Váš súhlas so spracovávaním osobných údajov Vami odvolaný.

Po uplynutí vyššie uvedenej doby sú ukladané po primeranú dobu len základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bola registrácia ukončená či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

 

 

Ako získavate moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame výlučne a priamo od Vás. Získavame ich pri uzatvorení zmluvného vzťahu s Vami, pri nákupe našich výrobkov alebo poskytnutí našich služieb a pri udelení Vášho súhlasu. 

 

 

Aké moje osobné údaje spracovávate?

Prevádzkovateľ  spracováva Vaše osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie uvedených účelov. Spracovávame predovšetkým Vaše kontaktné a identifikačné údaje. Sú to hlavne Vaše meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa,  telefónne číslo, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba: IČO, DIČ

 

 

Akým spôsobom moje osobné údaje spracovávate?

Spôsob, ktorým prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje, zahŕňa manuálne i automatizované spracovanie prevádzkovateľom a v potrebnom rozsahu taktiež tretími osobami. Pred akýmkoľvek predaním Vašich osobných údajov tretej osobe vždy s touto osobou uzatvoríme písomnú zmluvu, ktorá obsahuje rovnaké záruky pre spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava sám prevádzkovateľ. 

 

 

Predávate moje osobné údaje 3. osobám alebo do zahraničia?

Vaše osobné údaje môžu byť predávané tretím osobám, ktoré sa podieľajú na marketingovej činnosti e-shopu.

Pred akýmkoľvek predaním Vašich osobných údajov tretej osobe vždy s touto osobou uzatvoríme písomnú zmluvu, v ktorej upravíme spracovanie osobných údajov tak, aby obsahovali rovnaké záruky na spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava sám prevádzkovateľ

 

Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

► Kuriérske a prepravné spoločnosti

► Marketingové agentúry a call centrá

► Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori

► Advokátske a právne kancelárie

► Znalci a súdny znalci

► Inkasné spoločnosti a exekútori

► Súdy a orgány činné v trestnom konaní

► Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

 

 

VAŠE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Ako zistím, aké konkrétne údaje o mne spracovávate a ako sa k tejto informácii dostanem? 

Ak nás požiadate o informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, poskytneme Vám bez zbytočného odkladu všetky informácie o tom, aké údaje o Vás spracovávame. Poskytnutie tzv. prvej kópie spracovávaných osobných údajov je bezplatné. 

 

 

Čo môžem urobiť, ak zistím, že moje osobné údaje, ktoré spracovávate, sú nepresné? 

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli spracovávané presne a bez chýb. Ak zistíte nepresnosti alebo sú Vaše osobné údaje neúplné, máte právo na opravu, ktorú vykoná prevádzkovateľ. V súvislosti s tým máte taktiež právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. 

 

 

Môžem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať e-mailom ( podpora@pitbike.sk ) alebo na telefónnom čísle ( +421 951 362 746 ), je to Vaše dôležité právo. Odvolanie súhlasu môžete urobiť rovnako jednoduchým spôsobom, akým ste súhlas udelili. 

Tým, že odvoláte svoj súhlas, alebo ak pominie účel, pre ktorý Vaše osobné údaje spracovávame, máte tzv. právo byť zabudnutý a my Vaše osobné údaje bez ďalšieho zlikvidujeme výmazom z databázy, alebo Vaše údaje anonymizujeme. Odvolaním Vášho súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. 

 

Akým konkrétnym spôsobom môžem svoje práva uplatniť?

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť či tretia osoba, ktorá sa podieľa na spracovaní údajov, vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného života alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje nepresné, môžete: 

  • od prevádzkovateľa či tretej osoby, ktorá sa podieľa na spracovaní údajov, požadovať vysvetlenie
  • požadovať, aby bol odstránený závadný stav, predovšetkým môžete požadovať prevedenie opravy, doplnenie osobných údajov, alebo obmedzenie spracovania; v prípade potreby bude prevedené dočasné blokovanie alebo likvidácia týchto údajov. Ak Vašu žiadosť vyhodnotíme ako opodstatnenú, prevádzkovateľ či tretia osoba, ktorá sa podieľa na spracovaní údajov, okamžite a bezplatne závadný stav odstráni
  • podať námietku proti spracovaniu