Obchodné podmienky

 

Spoločnosti:

Pitbike parts s. r. o.

S miestom podnikania: Veľká okružná 17, 010 01 Žilina

IČO: 53 184 793

IČ DPH: SK 21 213 042 95

Zapísaný v Obchodnom registeri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75316/L

Kontrolovaný:

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina

(ďalej tiež len ako „predávajúci“)

Tel. č. +421 951 362 746 , email: podpora@pitbike.sk

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len ako  „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode predávajúceho , ktorý je prevádzkovaný na webovej adrese www.pitbike.sk  ( ďalej tiež ako „e- shop“).

1.2  V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť  pred týmito obchodnými podmienkami.

 

  • Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknute práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

II. Použitie právnych predpisov a výklad pojmov

 

2.1 Zmluvné vzťahy, na ktoré sa vzťahujú tieto obchodné podmienky sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

2.2 V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú nasledovnými zákonmi:

  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení
  • Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
  • Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.3 V prípade, ak  nie je kupujúcim spotrebiteľ, vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

2.4 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoby, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti)

2.5 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľ, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania.

 

III.      Užívateľský účet

 

3.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").

3.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

3.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

3.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj ​​užívateľský účet dlhšie ako 365 dní nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

3.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

IV. Kúpna zmluva

 

4.1.Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravuje právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

4.2.Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára (ďalej tiež ako „objednávka“), ktorý sa nachádza na webovej adrese www.pitbike.sk a kúpna zmluva v takom prípade vzniká doručením formulára predávajúcemu.  Predmetom kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v tejto objednávke.

4.3.Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky

4.4. Kupujúci odošle predávajúcemu objednávku kliknutím na tlačidlo „ POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“.

4.5. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru/tovarov a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

4.6. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný email s potvrdením prijatia objednávky.

4.9 Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne aj iné potrebné údaje.

 

V. Kúpna cena

 

5.1Kúpna cena za tovar je uvedená v príslušnom popise tovaru na internetových stránkach e- shopu vrátane DPH.

5.2 Kúpna cena za tovar uvedená v príslušnom popise tovaru nezahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý bol v objednávke zvolený.

5.3.Po vytvorení objednávky kupujúcim je zo strany predávajúceho zaslaný email o potvrdení objednávky. Potvrdenie objednávky obsahuje okrem kompletného zhrnutia objednávky už aj konečnú sumu,resp. kúpnu cenu za objednaný tovar vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej tiež ako „kúpna cena“).

5.4. Kupujúci môže predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu nasledujúcimi spôsobmi:

a)  v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

b)   prevodom na účet predávajúceho po objednaní tovaru pred jeho zaslaním na miesto určené kupujúcim v objednávke.


5.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho

5.6. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

5.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.8. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení.

5.9. Predávajúci si na e-shope Pitbike.sk stanovuje minimálnu hodnotu objednávky 10€ ( bez nákladov na prepravu ). Pokiaľ kupujúci vytvorí objednávku nižšiu, ako je stanovený limit, môže využiť službu „manipulačný poplatok“ v hodnote 0,01€, 0,1€ a 1€ v požadovom množstve tak, aby hodnota objednávky dosiahla výšku 10€. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní od doručenia objednávky je služba „manipulačný poplatok“ nevratná. Kupujúcemu predávajúci poskytne náhradu iba za doručený tovar v podobe nákupnej ceny. Plnenie za reklamovaný tovar takisto nezahŕňa službu „manipulačný poplatok“. 

VI. Preprava a dodanie tovaru

 

6.1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim  a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

6.2. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že sa na spôsobe dopravy dohodol na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci  povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi.V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.6. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. VI bod 6.1. podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

6.7. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky. Stanovená výška náhrady sa pohybuje od 8 do 20€

6.8. a) Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

6.8. b)  Zákazník ktorý si v minulosti nepreberie od prepravnej spoločnosti 2 a viac objednávok ( boli vrátené späť predávajúcemu ), ktoré následne boli stornované a tým porušil Obchodné podmienky v bode 6.1. Predávajúci má právo žiadať od zákazníka zaplatiť objednávku v plnej výške ešte pred jej samotným odoslaním ( Prevodom na účet alebo pomocou platobnej brány a pod ). V prípade že sa tak nestane do 7 dní, predávajúci má právo túto objednávku stornovať.  

6.8. c) Zákazníkom b bode 6.8. b) sa považuje zákazník, ktorý má zhodný aspoň jeden údaj, ktorý uviedol v minulosti na objednávke.

6.9. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare v e-shope predávajúceho

6.10. Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Zvyčajná dodacia lehota pre tovar skladom je však 7 pracovný dní. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

6.11. Objednaný tovar posielame Slovenskou poštou. Cena poštovného a balného je od 3,50 –10 €, podľa hmotnosti tovaru. Ďalšou možnosťou dopravy je doprava kuriérom ,vtedy je cena dopravy od 5 do 20€ s DPH v závislosti od hmotnosti.

6.12. Pri doručení tovaru treťou stranou je zákazník povinný skontrolovať obsah balíka v deň doručenia. V prípade zistenia chyby /zamenený tovar, nekompletná objednávka a pod./ je zákazník povinný kontrolovať predajcu Pitbike parts s.r.o. najneskôr následujúci pracovný deň od dňa doručenia treťou stranou.

6.13. V prípade že sa tak nestane, bod 6.12 , objednávka sa považuje za kompletnú a vybavenú. Zákazníkovi zánika nárok na riešenie prípadu.

 

VI - a).     Hodnotenie tovaru a e-shopu

 

Recenzia musí spĺňať podmienky nižšie uvedených kritérií, zobrazí sa až po jej schválení.
a) je písaná v slovenčine
b) neobsahuje žiadne vulgárne slova alebo narážky
c) neobsahuje odkazy na konkurenčné stránky
d) Obsah sa týka iba hodnoteného produktu ktorý bol zakúpený v eshope pitbike.sk
e) Neobsahuje otázku ( pre tieto prípady prosíme použiť kontaktný formulár )

 

VII.     Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy


7.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

7.2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,


7.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

7.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

7.6. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku  aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. 

7.7. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.8. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený a nepoužívaný.

7.9.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.10. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.


7.11. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

7.12 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

7.13. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu najmä:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

7.14 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

7.15 Nieje možné vrátenie tovaru dielov elektronického charakteru, pretože ich funkčnosť je neskontrolovateľná.

7.16 Nie je možne vrátiť diely ktoré javia znaky montáže a opotrebenie dielu.

 

VIII. Reklamačný  poriadok ( zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Reklamačný formulár na stiahnutie

8.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované.

8.2. Dodaný tovar musí mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.

8.3. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.5. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


8.6. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.8. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

8.9. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.10. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.11. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. V prípade výskytu vady tovaru nesmie kupujúci tovar až do odstránenia vady tovar ďalej používať a  je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené v záručnom liste alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.12. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.13. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom e-shopu.

8.14. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.15. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na  adrese sídla predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar na adresu predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke e-shopu predávajúceho (formulár "Oznámenie o uplatnení reklamácie. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8.16. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe a v stanovenej dobe sa uplatnila u predávajúceho.

8.17.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákonač. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa ihneď,v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.18. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

8.19.  Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

8.20. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené mechanickým poškodením po prevzatí tovaru, vlastnou dopravou, vlastnou úpravou tovaru, zásahom nepovolanej osoby, inými neodbornými zásahmi, neopatrným zaobchádzaním ,nevhodným užívaním alebo uskladnením vo vlhkom alebo chemicky agresívnom prostredí a pre neodbornú montáž u spotrebiteľa, za vady vzniknuté  opotrebovaním jeho používaním alebo nesprávnym ošetrovaním. Stárnutie materiálu a jeho prípadná zmena farebnosti nie je dôvodom na reklamáciu

IX. Práva a povinnosti zmluvných strán

 

9.1 Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho                                                                                                             
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť
informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 7 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 7 a v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku,
j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 7 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 7 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 7 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
m) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
n) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
p) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
q) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
r) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.                                                            
s) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov;predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov,prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia


2. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 9.1 písm.
e) týchto obchodných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 9.1 písm.
i) týchto obchodných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

9.3 Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal kritéria určené platnými právnymi predpismi SR
c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu.
d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

9.4 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

9.5 Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

 

X. Ochrana osobných údajov

 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

10.3 Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa v e-shope predávajúceho v časti Môj profil - Zmena osobných údajov. Zrušiť svoju registráciu je možné požiadaním na e-mail info@pitbike.sk

10.4 Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

10.5 Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

10.6 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

10.7 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných podmienkach.

10.8 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

10.9 Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 10.5 týchto obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

10.11 Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

 

XI. Záverečné ustanovenia

 

11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


Komu: Pitbike parts s. r. o., s miestom podnikania: Veľká okružná 17, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 53 184 793, zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75316/L

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Meno spotrebiteľa ................................................................
Adresa spotrebiteľa ..............................................................

Tel. č. / email spotrebiteľa......................................................

 

Týmto oznamujem, že odstupujem v súlade s ustanovením § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim Pitbike parts s. r. o., s miestom podnikania: Veľká okružná 17, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 53 184 793, zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75316/L

 

Číslo objednávky a faktúry..............................................
Dátum objednania..........................................

Dátum prijatia tovaru...................................

V .............................., dňa

Podpis spotrebiteľa..........................

 

 

Príloha č. 2

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy


1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese
Pitbike parts s. r. o., Staškov 25, Staškov 023 53
IČO: 53 184 793, zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75316/L

E-mail: info@pitbike.sk , Tel: +421 907 175 322

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.pitbike.sk
Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla predávajúceho bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

XII. Súťaž kolo

Súťaž "výherné koleso" bola spustená dňa 21.7.2021 a ukončená dňa 21.12022.

Každý zákazník sa môže zapojiť do hry raz za deň (24H)

Súťažiaci roztočí koleso na ktorom môže vyhrať nasledujúce výhry: doprava zadarmo cez spoločnosť Zásielkovňa alebo kuriér Remax, zľava 3% , 7% , 10% , 1€ , 2€ , 5€
Taktiež zákazník môže vytočiť políčko s označením "X" čo znamená že súťažiaci neobdržal žiadnu výhru, zapojiť do hry sa môže nasledujúci deň.
Hra obsahuje políčko s dvoma šípkami čo znamená, že zákazník nezískal žiadnu výhru, ale ani neprehral, môže skúsiť točiť kolesom ešte 1x

Zľavový kupón so získanou zľavou je platný 24h od samotného vytočenia 

Pri uplatnení zľavového kupónu musí zákazník vytvoriť minimálnu objednávku v hodnote*:
Do minimálnej ceny objednávky sa nevzťahuje cena dopravy

Doprava zdarma - 30€
Zľava 5€               - 30€
Zľava 2€               - 25€
Zľava 1€               - 25€
Zľava 10%            - 25€
Zľava 7%              - 25€
Zľava 3%              - 25€

V prípade že zákazník odstúpi od zmluvy do 14dní, táto objednávka obsahuje zľavový kupón, po odstúpení od zmluvy sa hodnota objednávky zníži pod minimálnu hodnotu objednávky uvedenú vyššie. Zákazníkovi zánika nárok na zľavový kupón, pričom cena kupónu bude započitaná vo vrátenej sume na účet

Príklad:
Zákazník si kúpi tovar v hodnote 32€ následne si uplatní zľavový kupón v hodnote 2€, výsledná suma objednávky je 30€ + "XY" cena dopravy.
Následne sa zákazník rozhodne vrátiť dovar v hodnote 10€, čím sa počiatočná hodnota objednávky 32€ zníži na 22€ ( bez ceny dopravy ), čo nezodpovedá minimálnej hodnoty objednávky, kde je možne použiť zľavový kupón. Pri následnej refundácii vráteného tovaru v hodnote 10€ zákazník neobdrží plnú hodnotu 10€, pri nedodržaní minimálnej hotnoty objednávky sa stornuje zľavový kupón v hodnote 2€, pričom zákazník obdrží na svoj bankový účet hodnotu 8€

Zľavové kupóny nieje možne vymeniť za finančnú hotovosť.

 V prípade potreby si firma Pitbike parts s.ro. vyhradzuje právo na zmenu pravidiel hry, alebo zamietnutie použitia zľavových kupónov.